کتب

سعید باقرسلیمی
سعید باقرسلیمی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^