کنفرانس ها

بین المللی :

سعید باقرسلیمی, bali, 2015, EXAMINING LEVELS AND COMPLEXITY OF MANAGEMENT THEORIES AND SCHOOLS OF THOUGHT, (International Conference on Science, Technology and Management (ICSTM,داخلی :

سعید باقرسلیمی، صادق حسن زاده, 1391, نقش جنسیت در بروز رفتار شهروندی سازمانی, اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نواوری و تولید ملی,

سعید باقرسلیمی، حمیدرضا رضایی کلیدبری, 1388, توانمندسازی کارکنان ایرانی از منظر فرهنگ ملی, سومین کنفرانس ملی توانمندسازي منابع انساني,

حمیدرضا رضایی کلیدبری- سعید باقرسلیمی, 1387 تهران, نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی, اولين همايش " کنفرانس ملی رفتار شهروندی سازمانی",

سعید باقرسلیمی
سعید باقرسلیمی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^