معرفی

مشخصات فردی

سعید باقرسلیمی

نام - نام خانوادگی : سعید   باقرسلیمی

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت دولتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت دولتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علامه طباطبایی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت دولتی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت دولتی -صنعتی-بازرگانی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 9

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385-08-01

سعید باقرسلیمی
سعید باقرسلیمی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^